مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 
سامانه
هم آوا

اخبار

اخبارهمایش سبک زندگی دانشجویی - (20 آذر 1397)

همایش سبک زندگی دانشجویی
(20 آذر 1397)

×

همایش سبک زندگی دانشجویی

همایش نقش کلیدی پرسنال برندیگ در فروش موفق - (20 آذر 1397)

همایش نقش کلیدی پرسنال برندیگ در فروش موفق
(20 آذر 1397)

×

همایش نقش کلیدی پرسنال برندیگ در فروش موفق

نظرخواهی... - (25 مهر 1397)

نظرخواهی...
(25 مهر 1397)

×

نظرخواهی...

زمان‌بندی پروژه استاد فلاح‌زاده - (30 شهریور 1397)

زمان‌بندی پروژه استاد فلاح‌زاده
(30 شهریور 1397)

×

زمان‌بندی پروژه استاد فلاح‌زاده

  نام و نام‌خانوادگی شماره‌دانشجویی زمان دفاع پروژه
۱. مهسا رستمی ۹۵۱۴۵۰۰۲۱۸۰۰11 یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت 14:00
۲. اکرم محمودی ۹6۱۴۵۰۰۲1۸۰166 یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت 14:20
۳. فاطمه رضایی ۹4۱۴۵۰۰۲۱۸۰06۴ یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت 14:40
۴. سپیده بذرافشان ۹۵2۴۵۰۰۲1۸۰072 یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت ۱5:۰۰
۵. الهام حیدری ۹۵2۴۵۰۰۲1۸۰00۱ یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت ۱5:20
۶. مصطفی امیری ۹۵2۴۵۰۰۲1۸۰070 یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت ۱5:40
۷. زیبا نوری ۹۴۱۴۵۰۰۲۱۸۰21۶ یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت ۱6:00
۸. محمدرضا قهرمانی ۹۵2۴۵۰۰۲۱۸۰۰18 یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت ۱6:2۰
۹. محمود شورابی ۹۵۱۴۵۰۰۲۱۸۰154 یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت ۱6:40
۱۰. حمید هادی ۹۴۱۴۵۰۰۲۱۸۰158 یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت ۱7:0۰
۱۱. علیرضا داداش‌پور ۹6۱۴۵۰۰۲۱۸۰116 یکشنبه، ۱۳۹۷/۰7/01 - ساعت ۱7:20

راهپیمایی اربعین - (16 شهریور 1397)

راهپیمایی اربعین
(16 شهریور 1397)

×

راهپیمایی اربعین

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971) - (16 شهریور 1397)

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971)
(16 شهریور 1397)

×

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971)

انتخاب واحد توسط دانشجویان 1397/06/17 تا 1397/06/27
شروع کلاس‌ها 1397/06/31
حذف و اضافه 1397/07/14 تا 1397/07/18
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش 1397/07/19 تا 1397/07/30
حذف اضطراری 1397/10/08 تا 1397/10/09
پایان کلاس‌ها 1397/10/20
امتحانات 1397/10/22 تا 1397/11/06

 

زمان انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971) - (16 شهریور 1397)

زمان انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971)
(16 شهریور 1397)

×

زمان انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971)

مقطع نیمسال ورودی تاریخ انتخاب واحد زمان حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی 1 - 96 - 95 و ماقبل 17 و 1397/06/18 1397/07/14
کاردانی و کارشناسی 2 - 96 - 95 19 و 1397/06/20 1397/07/15
کاردانی 1 - 97 - 96 21 و 1397/06/22 1397/07/16
کارشناسی 1 - 97 - 96 24 و 1397/06/25 1397/07/17
کاردانی و کارشناسی 2 - 97 -96 26 و 1397/06/27 1397/07/18