مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 
سامانه
هم آوا

سرفصل دروس

سرفصل دروس

فناوری اطلاعات
(اینترنت و شبکه های گسترده)
فناوری اطلاعات
(خدمات الکترونیکی شهر)
نرم افزار
(برنامه سازی کامپیوتری)
کامپیوتر
(سیستم های کامپیوتری)
شبکه های کامپیوتری
 
بازی سازی رایانه ای
 
کاردانی
فناوری اطلاعات
(امنیت اطلاعات)
فناوری اطلاعات
(برنامه نویسی تحت وب)
فناوری اطلاعات
(تجارت الکترونیک)
فناوری اطلاعات
(خدمات رایانه ای در شهرداری)
فناوری اطلاعات
(طراحی صفحات وب)
فناوری اطلاعات
(فناوری اطلاعات)
فناوری شبکه های کامپیوتری
 
کارشناسی


فناوری اطلاعات (اینترنت و شبکه‌های گسترده)

برنامه پیشنهادی ترم اول

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 - 32 32 -
ریاضی علم کامپیوتر 3 48 - 48 -
ریاضی عمومی 3 48 - 48 -
کارگاه کامپیوتر 1 - 48 48 -
کارگاه لینوکس 1 - 48 48
 • کارگاه کامپیوتر (هم‌نیاز)
 • برنامه نویسی مقدماتی 3 32 32 64 -
  زبان خارجی 3 48 - 48 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  جمع 17 108 260 368 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  زبان تخصصی اینترنت 3 48 - 48
 • زبان خارجی
 • مدارهای منطقی 2 32 - 32 -
  شبکه‌های کامپیوتری 3 48 - 48
 • کارگاه کامپیوتر
 • اصول سرپرستی 2 32 - 32 -
  کارگاه طراحی صفحات وب 1 - 48 48
 • برنامه نویسی مقدماتی
 • فارسی 3 48 - 48 -
  جمعیت و تنظیم خانواده 1 16 - 16 -
  تربیت بدنی 1 1 - 32 32 -
  یک درس از گروه
  «اخلاق و تربیت اسلامی»
  2 32 - 32 -
  جمع 18 256 80 336 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  مفاهیم TCP/IP 3 48 - 48
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • آشنایی با سرویس‌دهنده‌های اینترنتی 2 32 - 32
 • مفاهیم TCP/IP (هم‌نیاز)
 • کارگاه آشنایی با
  سرویس دهنده‌های اینترنتی
  1 - 48 48
 • آشنایی با سرویس‌دهنده‌های اینترنتی (هم‌نیاز)
 • برنامه سازی شبکه 3 32 32 64
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • برنامه نویسی مقدماتی
 • آشنایی با مبانی امنیت شبکه 3 48 - 48
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • کارگاه برنامه سازی تحت وب 1 - 48 48
 • کارگاه طراحی صفحات وب
 • کارآفرینی 2 32 - 32 -
  اخلاق حرفه ای 2 32 - 32 -
  جمع 19 224 368 592 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  شناخت و پیکربندی ISP 3 32 32 64
 • مفاهیم TCP/IP
 • حریم خصوصی و امنیت اینترنت 2 32 - 32
 • آشنایی با مبانی امنیت شبکه
 • پیکربندی مسیریاب‌های شبکه 3 32 32 64
 • مفاهیم TCP/IP
 • مدیریت و سنجش شبکه‌های گسترده 2 32 - 32
 • مفاهیم TCP/IP
 • آز مدیریت و سنجش شبکه‌های گسترده 1 - 48 48
 • مدیریت و سنجش شبکه‌های گسترده (هم‌نیاز)
 • گزارش نویسی 2 32 - 32 -
  کارورزی 2 2 - 240 240 -
  جمع 15 160 352 512 -

  

  فناوری اطلاعات (خدمات الکترونیکی شهر)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضی عمومی 3 48 - 48 -
  آمار و احتمالات 2 32 - 32
 • ریاضی عمومی
 • یک درس از گروه
  «اخلاق اسلامی»
  2 32 - 32 -
  مبانی کامپیوتر و مهارت‌ها 1 - 16 16 -
  کارگاه مبانی کامپیوتر و مهارت‌ها 1 - 64 64
 • مبانی کامپیوتر و مهارت‌ها
 • آشنایی با اینترنت 1 - 16 16 -
  کارگاه اینترنت 1 - 48 48 -
  فارسی 3 48 - 48 -
  جمع 15 108 260 368 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  زبان خارجه 3 48 - 48 -
  مدارهای منطقی 2 32 - 32 -
  کارآفرینی 2 32 - 32 -
  اصول سرپرستی 2 32 - 32 -
  مبانی فناوری اطلاعات 2 32 - 32 -
  کارگاه مبانی فناوری اطلاعات 1 - 48 48
 • مبانی فناوری اطلاعات (هم‌نیاز)
 • ساختمان داده‌ها 2 32 - 32
 • مبانی کامپیوتر و مهارت‌ها
 • کارگاه ساختمان داده‌ها 1 - 48 48
 • ساختمان داده‌ها (هم‌نیاز)
 • برنامه نویسی تحت وب 2 32 - 32
 • مبانی کامپیوتر و مهارت‌ها
 • کارگاه برنامه نویسی تحت وب 1 - 48 48
 • برنامه نویسی تحت وب (هم‌نیاز)
 • پایگاه داده‌ها 2 32 - 32
 • ساختمان داده‌ها (هم‌نیاز)
 • آزمایشگاه پایگاه داده‌ها 2 - 32 32
 • پایگاه داده‌ها (هم‌نیاز)
 • کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 19 208 416 624 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  تجزیه و تحلیل سیستم‌ها 2 32 - 32
 • ساختمان داده‌ها
 • کارگاه تجزیه و تحلیل سیستم‌ها 1 - 48 48
 • تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
 • سیستم‌های عامل مدیریت شبکه 2 32 - 32
 • مبانی کامپیوتر و مهارت‌ها
 • آز سیستم‌های عامل مدیریت شبکه 1 - 32 32
 • سیستم‌های عامل مدیریت شبکه (هم‌نیاز)
 • شبکه‌های کامپیوتری 2 32 - -
 • ساختمان داده‌ها
 • آز شبکه‌های کامپیوتری 1 - 32 32
 • شبکه‌های کامپیوتری (هم‌نیاز)
 • محیط‌های چندرسانه‌ای 1 16 - 16 -
  کارگاه محیط‌های چندرسانه‌ای 1 - 48 48
 • محیط‌های چندرسانه‌ای (هم‌نیاز)
 • خدمات الکترونیکی شهر 2 32 - 32 -
  کارگاه خدمات الکترونیکی شهر 1 - 48 48
 • خدمات الکترونیکی شهر (هم‌نیاز)
 • یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلامی»
  2 32 - 32 -
  اصول سرپرستی 2 32 - 32 -
  مهارت‌های قوانین کسب و کار 2 32 - 32 -
  جمع 20 240 208 448 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  گزارش نویسی 2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 1 1 - 32 32 -
  تجارت الکترونیک 2 32 - 32
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • کارگاه تجارت الکترونیک 1 - 48 48
 • تجارت الکترونیک (هم‌نیاز)
 • مبانی شهر الکترونیک 3 48 - 48
 • مبانی فناوری اطلاعات
 • کسب و کار الکترونیکی 1 16 - 16 -
  مباحث ویژه
  (شهر الکترونیک)
  2 32 - 32 -
  سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 2 32 - 32
 • خدمات الکترونیک شهر
 • کارگاه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 1 - 48 48
 • سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (هم‌نیاز)
 • جمعیت و تنظیم خانواده 1 16 - 16 -
  کارورزی 2 2 - 240 240 -
  جمع 18 208 368 576 -

  

  نرم افزار (برنامه سازی کامپیوتری)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضی علم کامپیوتر 3 48 - 48 -
  ریاضی عمومی 3 48 - 48 -
  کارگاه کامپیوتر 1 1 - 48 48 -
  کارگاه کامپیوتر 2 1 - 48 48
 • کارگاه کامپیوتر 1 (هم‌نیاز)
 • برنامه‌نویسی مقدماتی 3 32 32 64 -
  زبان خارجی 3 48 - 48 -
  اخلاق حرفه‌ای 2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 1 1 - 32 32 -
  جمع 18 208 192 400 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌سازی شیءگرا 3 32 32 64
 • برنامه‌نویسی مقدماتی
 • ساختمان داده‌ها 3 48 - 48
 • برنامه‌نویسی مقدماتی
 • ساختمان و زبان ماشین 2 32 - 32
 • برنامه‌نویسی مقدماتی
 • شبکه‌های کامپیوتری 3 48 - 48
 • کارگاه کامپیوتر 1
 • کارورزی 1 2 - 240 240 -
  اصول طراحی صفحات وب 3 32 32 64
 • برنامه‌نویسی مقدماتی
 • فارسی 3 48 - 48 -
  جمعیت و تنظیم خانواده 1 16 - 16 -
  جمع 20 256 304 560 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  اصول سرپرستی 2 32 - 32 -
  زبان‌های برنامه‌نویسی بصری 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • برنامه‌سازی شبکه 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • برنامه‌سازی سیستم 3 32 32 64
 • شبکه های کامپیوتری
 • پایگاه داده‌ها 3 32 32 32
 • ساختمان داده‌ها
 • کارآفرینی 2 32 - 32 -
  جمعیت و تنظیم خانواده 1 16 - 16 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  جمع 18 224 128 352 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  یک درس از گروه
  «اخلاق و تربیت اسلامی»
  2 32 - 32 -
  زبان تخصصی 2 32 - 32
 • زبان خارجی
 • برنامه‌نویسی تحت وب 3 32 32 64
 • اصول طراحی صفحات وب
 • فارسی 3 48 - 48 -
  گزارش نویسی 2 32 - 32 -
  درس اختیاری 2 32 - 32
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • کارورزی 2 2 - 240 240 -
  جمع 14 160 304 464 -

  

  کامپیوتر (سیستم های کامپیوتری)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضی علم کامپیوتر 3 48 - 48 -
  ریاضی کاربردی 3 48 - 48 -
  کارگاه کامپیوتر 1 - 48 48 -
  فیزیک الکتریسیته 2 32 - 32
 • ریاضی کاربردی (هم‌نیاز)
 • آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته 1 - 48 48
 • فیزیک الکتریسیته (هم‌نیاز)
 • زبان خارجی 3 48 - 48 -
  اخلاق حرفه‌ای 2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 1 1 - 32 32 -
  جمع 19 240 160 400 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌نویسی مقدماتی 3 32 32 64 -
  شبکه‌های کامپیوتری 3 48 - 48 -
  مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 3 48 - 48
 • فیزیک الکتریسیته
 • آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1 - 48 48
 • مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (هم‌نیاز)
 • مدار منطقی 3 48 - 48
 • مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (هم‌نیاز)
 • ریاضی علم کامپیوتر
 • فارسی 3 48 - 48 -
  اصول سرپرستی 2 32 - 32 -
  کارورزی 2 - 240 240 -
  جمع 20 256 320 576 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  دستگاه‌های جانبی رایانه‌ای 2 32 - 48
 • مدار منطقی
 • کارگاه دستگاه‌های جانبی رایانه‌ای 1 - 48 48
 • دستگاه‌های جانبی رایانه‌ای (هم‌نیاز)
 • معماری کامپیوتر 2 32 - 32
 • مدار منطقی
 • نرم افزارهای کاربردی 1 - 48 48
 • مدار منطقی
 • برنامه‌نویسی مقدماتی
 • تولید مدارهای چاپی 2 32 - 32
 • مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
 • کارگاه تولید مدارهای چاپی 1 - 48 48
 • تولید مدارهای چاپی
 • زبان فنی و کاتالوگ خوانی 3 48 - 48
 • زبان خارجی
 • جمعیت و تنظیم خانواده 1 16 - 16 -
  کارآفرینی 2 32 - 32 -
  جمع 15 192 144 336 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  میکروکنترلرها 2 32 - 32
 • معماری کامپیوتر
 • برنامه‌نویسی مقدماتی
 • کارگاه میکروکنترلرها 1 - 48 48
 • میکروکنترلرها (هم‌نیاز)
 • دستگاه‌های اندازه‌گیری سنسورها 2 32 - 32
 • مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
 • آزمایشگاه دستگاه‌های اندازه‌گیری سنسورها 1 - 48 48
 • دستگاه‌های اندازه‌گیری سنسورها (هم‌نیاز)
 • معماری سیستم‌های رایانه‌ای همراه 2 32 - 32
 • معماری کامپیوتر
 • کارگاه معماری سیستم‌های رایانه‌ای همراه 1 - 48 48
 • معماری سیستم‌های رایانه‌ای همراه (هم‌نیاز)
 • یک درس ازگروه
  «اخلاق و تربیت اسلامی»
  2 32 - 32 -
  گزارش نویسی 2 32 - 32 -
  پروژه 1 - 144 144 -
  کارورزی 2 1 - 240 240 -
  جمع 18 160 528 688 -

  

  شبکه های کامپیوتری

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضی علم کامپیوتر 3 48 - 48 -
  ریاضی عمومی 3 48 - 48 -
  کارگاه کامپیوتر 1 - 48 48 -
  کارگاه لینوکس 1 - 48 48
 • کارگاه کامپیوتر (هم‌نیاز)
 • برنامه نویسی مقدماتی 3 32 32 64 -
  زبان خارجی 3 48 - 48 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  جمع 17 108 260 368 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  زبان تخصصی شبکه‌های کامپیوتری 3 48 - 48
 • زبان خارجی
 • مدارهای منطقی 2 32 - 32
 • ریاضی علم کامپیوتر
 • شبکه های کامپیوتری 3 48 - 48
 • کارگاه کامپیوتر
 • اصول سرپرستی 2 32 - 32 -
  کارگاه سخت‌افزار شبکه 1 - 48 48
 • شبکه‌های کامپیوتری (هم‌نیاز)
 • فارسی 3 48 - 48 -
  جمعیت و تنظیم خانواده 1 16 - 16 -
  تربیت بدنی 1 1 - 32 32 -
  یک درس از گروه
  «اخلاق و تربیت اسلامی»
  2 32 - 32 -
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 20 256 320 576 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  مفاهیم TCP/IP 3 48 - 48
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • سیستم عامل مدیریت شبکه 2 32 - 32
 • مفاهیم TCP/IP (هم‌نیاز)
 • کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه 1 - 48 48
 • سیستم عامل مدیریت شبکه (هم‌نیاز)
 • برنامه سازی شبکه 3 32 32 64
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • برنامه‌نویسی مقدماتی
 • اخلاق حرفه‌ای 2 32 - 32 -
  آشنایی با مبانی امنیت شبکه 3 48 - 48
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • کارگاه پیاده‌سازی شبکه‌های شخصی (خانگی) 1 - 48 48
 • کارگاه سخت‌افزار
 • کارآفرینی 2 32 - 32 -
  جمع 19 224 368 529 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  سوئیچینگ در شبکه‌های محلی 3 32 32 64
 • مفاهیم TCP/IP
 • پیکربندی سرورهای شبکه 3 32 32 64
 • سیستم عامل مدیریت شبکه
 • درس اختیاری 3 32 32 64
 • مفاهیم TCP/IP
 • کارگاه پیاده‌سازی شبکه‌های محلی 1 - 48 48
 • کارگاه سخت‌افزار شبکه
 • سوئیچینگ در شبکه‌های محلی (هم‌نیاز)
 • نرم‌افزارهای کاربردی شبکه 1 - 48 16
 • کارگاه سخت‌افزار شبکه
 • سوئیچینگ در شبکه‌های محلی (هم‌نیاز)
 • گزارش نویسی 2 32 - 32 -
  شبکه‌های بی‌سیم 3 32 32 64 -
  کارورزی 2 2 - 240 240 -
  جمع 18 160 464 624 -

  

  بازی سازی رایانه ای

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضی علم کامپیوتر 2 32 - 32 -
  تاریخ هنر 2 32 - 32 -
  مبانی هنرهای تجسمی 2 16 48 64 -
  فیزیک مکانیک 2 32 - 32 -
  سبک‌شناسی و تاریخچه بازی‌های رایانه‌ای 2 16 48 64 -
  خط لوله تولید بازی‌های رایانه‌ای 3 32 48 80 -
  کارگاه عمومی رایانه 1 - 48 48 -
  یک درس از گروه
  «اخلاقوتربیت اسلامی»
  2 32 - 32 -
  جمع 17 192 224 416 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کارگاه رایانه (3DSMax, Zbrush, Photoshop) 1 - 64 64
 • کارگاه عمومی رایانه
 • مبانی و مفاهیم بازی‌سازی رایانه‌ای 1 3 32 48 80 -
  مبانی و مفاهیم برنامه‌نویسی شیءگرا 1 3 32 48 80 -
  هندسه تحلیلی و جبر خطی بازی‌سازی 2 32 - 32
 • ریاضی علم کامپیوتر
 • آشنایی با فرهنگ ایران و ملل 2 32 - 32 -
  زبان خارجی 3 48 - 48 -
  کارآفرینی 2 32 - 32 -
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 18 208 400 608 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  مبانی و مفاهیم بازی‌سازی رایانه‌ای 2 3 32 48 80
 • مبانی و مفاهیم بازی‌سازی رایانه‌ای 1
 • مبانی و مفاهیم برنامه‌نویسی شیءگرا 2 3 32 48 64
 • مبانی و مفاهیم برنامه‌نویسی شیءگرا 1
 • اصول برنامه‌نویسی بازی‌های رایانه‌ای 3 32 48 80
 • مبانی و مفاهیم برنامه‌نویسی شیءگرا 1
 • بازی‌سازی رایانه‌ای با موتور آماده 1 3 32 48 80
 • مبانی و مفاهیم بازی‌سازی رایانه‌ای 1
 • مبانی و مفاهیم برنامه‌نویسی شیءگرا 1
 • یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  فارسی 3 48 - 48 -
  مهارت‌ها و قوانین کسب‌وکار 2 32 - 32 -
  جمع 19 240 192 432 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  بازی‌سازی رایانه‌ای با موتور آماده 2 3 32 48 80
 • بازی‌سازی رایانه‌ای با موتور آماده 1
 • زبان تخصصی 2 32 - 32
 • زبان خارجی
 • گزارش‌نویسی 2 32 - 32 -
  ساختمان و طراحی الگوریتم 3 16 48 64 -
  تربیت بدنی 1 1 - 32 32 -
  جمعیت و تنظیم خانواده 1 16 - 16 -
  متدولوژی‌های توسعه نرم‌افزار 3 32 48 80 -
  اصول سرپرستی 2 32 - 32 -
  کارورزی 2 2 - 240 240 -
  جمع 18 192 416 608 -

  

  فناوری اطلاعات (امنیت اطلاعات)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضیات مهندسی 2 32 - 32 -
  ریاضیات گسسته 2 32 - 32 -
  طراحی الگوریتم‌ها 2 16 48 64 -
  بانک اطلاعات کاربردی 2 16 48 64 -
  برنامه‌سازی شیءگرا 2 16 48 64 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
  جمع 14 144 208 352 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌سازی تحت وب 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • مهندسی نرم‌افزار 3 32 32 64
 • طراحی الگوریتم‌ها
 • مدیریت فناوری‌اطلاعات 2 32 - 32 -
  تجارت الکترونیکی 2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «انقلاب اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «تاریخ تمدن اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 1 16 - 16 -
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 18 224 304 528 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  اصول و مفاهیم رمزنگاری 3 48 - 48 -
  امنیت سیستم‌ها و شبکه‌‌های رایانه‌ای 2 32 48 80
 • ریاضیات مهندسی
 • ریاضیات گسسته
 • مدل‌ها و استانداردهای امنیت اطلاعات 3 48 - 48 -
  امنیت در سیستم‌های عامل 3 32 48 80 -
  امنیت بانک‌های اطلاعاتی 3 32 48 80 بانک اطلاعات کاربردی
  یک درس از گروه
  «آشنایی با منابع اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 19 256 144 400 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  مهندسی نرم‌افزار امن 3 32 32 64
 • مهندسی نرم‌افزار
 • قراردادهای ارتباطی امن 3 32 48 80
 • امنیت سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای
 • نفوذگری شبکه 3 16 64 80
 • امنیت سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای
 • کارورزی 2 2 - 240 240 -
  پروژه امنیت اطلاعات 3 - 144 144 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 19 160 528 688 -

  

  فناوری اطلاعات (برنامه نویسی تحت وب)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضیات مهندسی 2 32 - 32 -
  ریاضیات گسسته 2 32 - 32 -
  طراحی الگوریتم‌ها 2 16 48 64 -
  بانک اطلاعات کاربردی 2 16 48 64 -
  برنامه‌سازی شیءگرا 2 16 48 64 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
  جمع 16 224 64 288 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌سازی تحت‌وب 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • مهندسی نرم‌افزار 3 32 32 64
 • طراحی الگوریتم‌ها
 • مدیریت فناوری‌اطلاعات 2 32 - 32 -
  تجارت الکترونیکی 2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «انقلاب اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «تاریخ تمدن اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 16 224 400 624 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  گرافیک و انمیشین در وب 3 32 32 64 -
  طراحی پایه کاربردی 3 32 32 64 -
  برنامه‌سازی سمت کاربر (JavaScript) 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی تحت وب
 • برنامه‌سازی سمت سرور (PHP) 3 32 32 64
 • بانک اطلاعات کاربردی
 • برنامه‌سازی تحت وب
 • تکنیک‌های پیشرفته برنامه‌سازی 3 32 32 64 -
  یک درس از گروه
  «آشنایی با منابع اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 19 256 144 400 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌‌سازی سمت ویندوز (ASP) 3 32 32 64
 • بانک اطلاعات کاربردی
 • برنامه‌سازی تحت وب
 • راه‌اندازی وب‌سرور و اینترنت 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی سمت
 • برنامه‌سازی تحت وب
 • امنیت در وب 3 32 32 64
 • تکنیک‌های پیشرفته برنامه‌سازی
 • وب‌سرویس‌ها 3 32 32 64
 • تکنیک‌های پیشرفته برنامه‌سازی
 • کارورزی 2 2 - 240 240 -
  پروژه برنامه‌سازی تحت وب 3 - 144 144 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 17 160 512 672 -

  

  فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضیات مهندسی 2 32 - 32 -
  ریاضیات گسسته 2 32 - 32 -
  طراحی الگوریتم‌ها 2 16 48 64 -
  بانک اطلاعات کاربردی 2 16 48 64 -
  برنامه‌سازی شیءگرا 2 16 48 64 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
  جمع 14 144 208 352 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌سازی تحت وب 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • مهندسی نرم‌افزار 3 32 32 64
 • طراحی الگوریتم‌ها
 • مدیریت فناوری اطلاعات 2 32 - 32 -
  تجارت الکترونیکی 2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «انقلاب اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «تاریخ تمدن اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 1 16 - 16 -
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 16 224 304 528 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  سیستم‌های پرداخت الکترونیکی 2 16 32 48
 • برنامه‌نویسی تحت وب
 • بانک اطلاعاتی کاربردی
 • بانکداری الکترونیک 3 32 32 64 -
  امنیت در تجارت الکترونیکی 3 32 32 64 -
  مبانی قوانین حقوقی در تجارت الکترونیکی 2 32 - 32
 • تجارت الکترونیکی
 • سیستم‌های ارتباط با مشتری 2 16 32 48
 • تجارت الکترونیکی
 • طراحی سایت‌های تجارت الکترونیکی 3 32 48 80
 • تجارت الکترونیکی
 • یک درس از گروه
  «آشنایی با منابع اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 19 224 176 400 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  بازاریابی الکترونیکی 3 32 48 80
 • سیستم‌های ارتباط با مشتری
 • دولت الکترونیکی 2 32 - 32
 • سیستم‌های ارتباط با مشتری
 • طراحی کسب و کار الکترونیکی 2 32 - 32
 • سیستم‌های ارتباط با مشتری
 • مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی 2 32 32 64
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • سیستم‌های مدیریت محتوا 2 16 48 64
 • تجارت الکترونیکی
 • کارورزی 2 2 - 240 240 -
  پروژه تجارت الکترونیکی 3 - 144 144 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 19 176 512 688 -

  

  فناوری اطلاعات (خدمات رایانه ای در شهرداری)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضیات مهندسی 2 32 - 32 -
  ریاضیات گسسته 2 32 - 32 -
  طراحی الگوریتم‌ها 2 16 48 64 -
  بانک اطلاعات کاربردی 2 16 48 64 -
  برنامه‌سازی شیءگرا 2 16 48 64 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
  جمع 14 144 208 352 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌سازی تحت وب 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • مهندسی نرم‌افزار 3 32 32 64
 • طراحی الگوریتم‌ها
 • مدیریت فناوری اطلاعات 2 32 - 32 -
  تجارت الکترونیکی 2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «انقلاب اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «تاریخ تمدن اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 1 16 - 16 -
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 18 224 304 528 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  شهر الکترونیکی و شهرداری الکترونیکی 3 32 32 64
 • تجارت الکترونیک
 • کاربرد فناوری‌اطلاعات در برنامه‌ریزی شهری 3 32 32 64
 • مهندسی نرم‌افزار
 • کاربرد فناوری اطلاعات در امور فرهنگی و اطلاع‌رسانی 3 32 32 64 -
  کاربرد فناوری اطلاعات در حمل‌و‌نقل و ترافیک 3 32 32 64
 • مهندسی نرم‌افزار
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرداری 3 32 32 64 -
  یک درس از گروه
  «آشنایی با منابع اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 19 224 120 344 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  ارگونومیکار با کامپیوتر (ایمنی و بهداشت محیط کار) 3 32 32 64 -
  کاربرد فناوری‌اطلاعات در حمل‌ونقل و ترافیک 3 32 32 64
 • مهندسی نرم‌افزار
 • مدیریت کیفیت مبتنی بر فناوری اطلاعات 3 32 32 64 -
  کارورزی 2 2 - 240 240 -
  پروژه خدمات رایانه‌ای در شهرداری 3 - 144 144 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 16 128 390 518 -

  

  فناوری اطلاعات (طراحی صفحات وب)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضیات مهندسی 2 32 - 32 -
  ریاضیات گسسته 2 32 - 32 -
  طراحی الگوریتم‌ها 2 16 48 64 -
  بانک اطلاعات کاربردی 2 16 48 64 -
  برنامه‌سازی شیءگرا 2 16 48 64 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
  جمع 14 144 208 352 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌سازی تحت وب 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • مهندسی نرم‌افزار 3 32 32 64
 • طراحی الگوریتم‌ها
 • مدیریت فناوری اطلاعات 2 32 - 32 -
  تجارت الکترونیکی 2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «انقلاب اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «تاریخ تمدن اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 1 16 - 16 -
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 17 160 304 464 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  خلاقیت هنری 3 32 32 64 -
  ویرایش تصویر 1 3 32 32 64 -
  تصویرسازی 3 32 32 64 -
  طراحی پایه کاربردی 3 32 32 64 -
  انیمیشن در وب 3 32 32 64 -
  یک درس از گروه
  «آشنایی با منابع اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 19 224 160 384 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌سازی سمت کاربر (JavaScript) 3 32 32 64
 • طراحی پایه کاربردی
 • نگهداری و به‌روزرسانی وب 3 32 32 64 -
  مدیریت وتولید محتوا در وب 3 32 32 64 -
  ویرایش تصویر 2 3 32 32 64
 • ویرایش تصویر 1
 • کارورزی 2 2 - 240 240 -
  پروژه طراحی صفحات وب 3 - 144 144 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 19 160 512 672 -

  

  فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات)

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضیات مهندسی 2 32 - 32 -
  ریاضیات گسسته 2 32 - 32 -
  طراحی الگوریتم‌ها 2 16 48 64 -
  بانک اطلاعات کاربردی 2 16 48 64 -
  برنامه‌سازی شیءگرا 2 16 48 64 -
  یک درس از گروه
  «مبانی نظری اسلام»
  2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
  جمع 14 144 208 352 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  برنامه‌سازی تحت وب 3 32 32 64
 • برنامه‌سازی شیءگرا
 • مهندسی نرم‌افزار 3 32 32 64
 • طراحی الگوریتم‌ها
 • مدیریت فناوری اطلاعات 2 32 - 32 -
  تجارت الکترونیکی 2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «انقلاب اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس از گروه
  «تاریخ تمدن اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 1 16 - 16 -
  کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 16 224 64 288 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  خدمات ارزش افزوده در فناوری‌اطلاعات 2 32 - 32
 • تجارت الکترونیکی
 • پیاده‌سازی مدل‌های تجارت الکترونیک 2 16 48 64
 • تجارت الکترونیکی
 • برنامه‌سازی تحت وب
 • طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های کامپیوتری 3 32 32 64 -
  مدیریت ارتباط با مشتری 3 32 32 64
 • تجارت الکترونیکی
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت 3 32 48 80
 • مهندسی نرم‌افزار
 • مدیریت خدمات فناوری‌اطلاعات 3 32 32 64 -
  یک درس از گروه
  «آشنایی با منابع اسلامی»
  2 32 - 32 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 20 240 192 430 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  نمایه‌سازی 2 32 - 32 -
  هوش مصنوعی 3 32 32 64
 • طراحی الگوریتم‌ها
 • سیستم‌های خبره 3 32 32 64 -
  کاربرد فناوری‌اطلاعات در سازمان 2 32 - 32
 • مدیریت فناوری‌اطلاعات
 • کارورزی 2 2 - 240 240 -
  پروژه فناوری‌اطلاعات 3 - 144 144 -
  یک درس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
  جمع 17 160 448 608 -

  

  فناوری شبکه های کامپیوتری

  برنامه پیشنهادی ترم اول

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  کاربینی 1 - 32 32 -
  ریاضیات کاربردی شبکه 2 32 - 32 -
  ریاضیات گسسته 2 32 - 32 -
  ساختمان‌داده‌ها و الگوریتم 3 - 48 48 -
  یک درس عمومی 2 32 - 32 -
  یک درس عمومی 2 32 - 32 -
  تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
  جمع 13 176 64 240 -

  برنامه پیشنهادی ترم دوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  شبکه‌های کامپیوتری 3 48 - 48
 • ریاضیات کاربردی شبکه
 • ریاضیات گسسته
 • آمار واحتمالات کاربردی 2 32 - 32 -
  مهارت‌های مسأله‌یابی و تصمیم‌گیری 2 32 - 32 -
  اصول وفنون مذاکره 2 32 - 32 -
  یک درس عمومی 2 32 - 32 -
  امنیت شبکه‌های کامپیوتری 3 48 - 48
 • ریاضیات کاربردی شبکه
 • ریاضیات گسسته
 • کارورزی 1 2 - 240 240 -
  جمع 16 224 240 646 -

  برنامه پیشنهادی ترم سوم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  پروتکل TCP/IP 2 32 - 32
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • یک درس عمومی 2 32 - - -
  پیاده‌سازی شبکه‌های محلی 1 - 48 48
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه‌های محلی 2 16 64 80
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • سخت‌افزار سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها 2 32 - 32
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • مدیریت انتقال پیام 2 16 32 48 -
  مدیریت منابع و جریان‌های کاری 3 32 32 64
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • شبکه‌های نوری 3 48 - 48
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • آزمایشگاه شبکه‌های نوری 1 - 32 32 -
  کارگاه راه‌اندازی ایستگاه‌های کاری 1 - 48 48 -
  نصب وراه‌اندازی شبکه‌های درون‌سازمانی 2 16 48 64 -
  جمع 21 224 304 528 -

  برنامه پیشنهادی ترم چهارم

  نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
  نظری عملی جمع
  پیکربندی سرورهای شبکه‌های کامپیوتری 3 48 - 48
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • پروتکل TCP/IP
 • کارگاه پیکربندی سرورهای شبکه‌های کامپیوتری 1 - 48 48 -
  ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت 2 32 - 32 -
  ماشین مجازی 2 16 48 64
 • شبکه‌های کامپیوتری
 • پروتکل TCP/IP
 • شبکه‌های سیار و بی‌سیم 2 32 - 32 -
  کارگاه شبکه‌های سیار و بی‌سیم 1 - 48 48 -
  فناوری شبکه‌های گسترده 2 32 - 32 -
  پروژه طراحی وپیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری 3 - 144 144 -
  کارورزی 2 2 - 240 240 -
  جمع 18 160 528 688 -