مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 
سامانه
هم آوا

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی

فناوری اطلاعات
(اینترنت و شبکه های گسترده)
فناوری اطلاعات
(خدمات الکترونیکی شهر)
نرم افزار
(برنامه سازی کامپیوتری)
کامپیوتر
(سیستم های کامپیوتری)
شبکه های کامپیوتری
 
بازی سازی رایانه ای
 
کاردانی
فناوری اطلاعات
(امنیت اطلاعات)
فناوری اطلاعات
(برنامه نویسی تحت وب)
فناوری اطلاعات
(تجارت الکترونیک)
فناوری اطلاعات
(خدمات رایانه ای در شهرداری)
فناوری اطلاعات
(طراحی صفحات وب)
فناوری اطلاعات
(فناوری اطلاعات)
فناوری شبکه های کامپیوتری
 
کارشناسی

فناوری اطلاعات (اینترنت و شبکه های گسترده)

فناوری اطلاعات (خدمات الکترونیکی شهر)

نرم افزار (برنامه سازی کامپیوتری)

کامپیوتر (سیستم های کامپیوتری)

شبکه های کامپیوتری

بازی سازی رایانه ای

فناوری اطلاعات (امنیت اطلاعات)

فناوری اطلاعات (برنامه نویسی تحت وب)

فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

فناوری اطلاعات (خدمات رایانه ای در شهرداری)

فناوری اطلاعات (طراحی صفحات وب)

فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات)

فناوری شبکه های کامپیوتری